210 6984674      

Ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς

Τι είναι η ωχρά κηλίδα

Με τον όρο «ωχρά», ορίζουμε την κεντρική περιοχή του αμφιβληστροειδούς. Η περιοχή αυτή είναι ιδιαιτέρως σημαντική, αφού είναι υπεύθυνη για την κεντρική όραση, την ικανότητα να αναγνωρίζουμε πρόσωπα, να διαβάζουμε, να ξεχωρίζουμε τα χρώματα, να οδηγούμε και για κάθε εν γένει κύρια δραστηριότητα, η οποία απαιτεί καλή όραση. Ως «περιφερειακός αμφιβληστροειδής» ορίζεται το υπόλοιπο τμήμα του αμφιβληστροειδούς, το οποίο μας δίνει την περιφερειακή όραση.

Τι είναι η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς

Η «εκφύλιση της ωχράς» αναφέρεται σε μία ομάδα χρόνιων, εκφυλιστικών νόσων του αμφιβληστροειδούς, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια της κεντρικής όρασης και τη διατήρηση της περιφερειακής. Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς συνδέεται με την ηλικία και απαντάται συνήθως σε άτομα άνω των 60 ετών. Αποτελεί την κύρια αιτία σοβαρής απώλειας της κεντρικής όρασης στη Δύση. Η πάθηση είναι ανώδυνη και προοδευτική. Προσβάλλει και τους δύο οφθαλμούς, άλλοτε ταυτόχρονα και άλλοτε σε διαφορετικό χρόνο.

Παράγοντες κινδύνου

Στους παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνονται η ηλικία, το οικογενειακό ιστορικό, το κάπνισμα, η αρτηριακή υπέρταση, η πλούσια σε λίπη διατροφή και η φτωχή σε πράσινα λαχανικά και φρούτα.